Στον διαγωνισμό πλειστηριασμού ακινήτου μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος είτε ο ίδιος είτε διαμέσου πληρεξουσίου αντιπροσώπου του.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στον πλειστηριασμό , θα πρέπει να έχουν καταβάλλει ως εγγύηση ποσό ίσο με το 30% της τιμής εκκίνησης του διαγωνισμού πριν την έναρξη του διαγωνισμού στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο.

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι οι παρακάτω :

  1. Τιμή εκκίνησης είναι η εμπορική αξία του ακινήτου και όχι η αντικειμενική αξία αυτού.
  2. Η διεξαγωγή των πλειστηριασμών γίνεται  μόνο με ηλεκτρονικά μέσα εκτός από τους πτωχευτικούς πλειστηριασμούς οι οποίοι γίνονται στα κατά τόπους πρωτοδικεία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Μετά το τέλος του πλειστηριασμού ο αποδέκτης –πλειοδότης πρέπει :

  1. Σε διάστημα πέντε (5) ημερών να πληρώσει το αναλογούν ποσό φόρου στην Εφορία.
  2. Εντός δέκα (10) ημερών θα πρέπει να αποπληρώσει  το υπόλοιπο ποσό της πλειδοσίας στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο.
  3. Η διαδικασία μεταγραφής του ακινήτου αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της αποπληρωμής. 
  4. Το ακίνητο απαλλάσεται όλων των βαρών για τον νέο ιδιοκτήτη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής .

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία του πλειστηριασμού για τους πελάτες μας από την αρχή μέχρι το τέλος.